Association for Canadian Studies in China

organization logo

President: Hao QIAN
Hao QIAN
President, Association for Canadian Studies in China
Shanghai International Studies University
Hquian_98@163.com
China
Courriel: fachundu@yahoo.com